Materská škola v Ražňanoch
dnes je 28. 07. (streda), čas: 22:10, , meniny má: Krištof
partneri
Aktuality a oznamy
INFORMÁCIA o poskytovaní dotácií na stravu !

Vážení rodičia,

od nového školského roku 2021/2022 prináša zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html

zmeny v poskytovaní dotácií na stravu , a to nasledovne:

pre všetkých zákonných zástupcov:

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),


pre zákonných zástupcov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie:

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu[1](ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením – viď príloha.

 

Prosíme tých zákonných zástupcov (rodičov), ktorých sa to týka –

  • sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi,
  • ak je príjem v domácnosti najviac vo výške životného minima,
  • ak si ani jeden rodič neuplatňuje na dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia


aby do 30.07.2021 písomné podklady (potvrdenie o príjme, potvrdenie, že ste poberateľmi dávky v hmotnej núdzi,  príp. čestné vyhlásenie,...)

doniesli na Obecný úrad v Ražňanoch.


Termín je záväzný, po nepredložení dokladov po tomto termíne stráca zákonný zástupca nárok na dotáciu na stravu.

                                             

 vložené: 12.07.2021