Materská škola v Ražňanoch
dnes je 23. 10. (sobota), čas: 23:39, , meniny má: Alojzia
Aktuality a oznamy
Podmienky upravujúce prevádzku a vnútorný režim MŠ v školskom roku 2021/2022

ZÁKLADNÉ  PODMIENKY UPRAVUJÚCE PREVÁDZKU MŠ v šk.roku 2021/2022

1.Nástup detí je v čase od 6,30 do 8,00 hod. a vyberanie detí od 15,00 do 16,30 hod., pri poldennej dochádzke od 12,15 do 12,30 hod. bude prebiehať za sprísnených hygienických opatrení.

2. Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

3.Rodič a dieťa  sú povinní  dezinfikovať si  ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vstupnej chodbe budovy. 

4.Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy v  priestoroch materskej školy sa minimalizuje na nevyhnutné minimum. 

5. Sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra.  Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, s  meraním telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra, ktorú nezaznamenáva a nespracováva.

6. Dieťa si pred vstupom do triedy pod dozorom učiteľky umyje ruky bežným spôsobom    a utrie do papierovej utierky.  


Povinnosti rodiča

· Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

· Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022.

· Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.

· Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie  zákonného zástupcu o bezpríznakovosti.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky vrátane) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezpríznakovosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho

prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy- nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok a jedla z domáceho prostredia do materskej školy je prísne zakázané. 

  • Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa  po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 nebudú  používať.

 · V prípade, že u dieťaťa je potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo osobe s ním žijúcej v spoločnej domácnosti  nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľka MŠ alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania/pobytu dieťaťa v MŠ alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby starostlivosti o dieťa rodič môže čerpať dovolenku alebo dohodnúť sa so zamestnávateľom na práci z domu.

vložené: 19.08.2021