Materská škola v Ražňanoch
dnes je 07. 12. (štvrtok), čas: 05:13, , meniny má: Ambróz

Školská zrelosť

vložený: 19.09.2017 08:29, , čítaný: 1426x

Školská zrelosť

TELESNÁ ZRELOSŤ - nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou - posudzuje ju pediater:

 •   dieťa má byť dostatočne telesne vyspelé (výška okolo 110-120 cm, váha asi 22 kg) a zdravé
 • má primerane rozvinuté kosti a svalstvo
 • má optimálny fyzický vek (u nás je to 6 rokov)

 

PSYCHICKÁ ZRELOSŤ

Zahŕňa:

- pracovnú

- sociálnu

- emocionálno-vôľovú

- rozumovú pripravenosť

 

PRACOVNÁ VYSPELOSŤ

 • dieťa má rozlíšiť hru od povinnosti úlohy sa snaží splniť a dokončiť,
 • je vytrvalé v práci
 • podriadi sa rytmu vyučovacích hodín
 • má primerané psychomotorické tempo

 

SOCIÁLNA VYSPELOSŤ

 • teší sa do školy, má záujem o školské aktivity
 • je schopné začleniť sa do kolektívu
 • nie je agresívne, vie spolupracovať
 • zvláda príkazy a zákazy, rešpektuje pravidlá
 • správne sa orientuje v jednoduchých sociálnych situáciách
 • váži si prácu iných

 

EMOCIONÁLNO-VÔĽOVÁ VYSPELOSŤ

 • je emocionálne stabilné, odolné voči frustrácii, schopné prijať neúspech
 • je schopné odložiť bezprostredné splnenie želaní
 •  vie vydržať bez mamy
 • vie sa ovládať, vydrží 30 min. sedieť, dávať pozor, nerozprávať sa
 • nerobí mu väčšie ťažkosti vystupovať pred druhými
 • má stálejšie záujmy
 • má pozitívny vzťah k povinnostiam

 

ROZUMOVÁ VYSPELOSŤ

Zahŕňa úroveň: - vnímania - myslenia - pamäte - pozornosti - reči - motoriky - kresby

VNÍMANIE

 • je členené – dieťa dokáže celok rozložiť na časti a naopak
 • lepšie postihuje detaily
 • zrkadlové tvary nevníma ako rovnaké
 • sluchom rozlišuje základné zvuky MYSLENIE
 •  konkrétne – využíva pri zaobchádzaní s názorným materiálom (množstvom, poradím, následnosťou) na základe skúseností zovšeobecňuje
 •   analytické – využíva v orientácii vo svete okolo, v kresbách a dejoch, lepšie postihuje podobnosti a rozdiely, chápe vzťahy a súvislosti PAMÄŤ
 • je stále viac mechanická ako logická
 •  už je trvalejšia a zámernejšia
 • dieťa vie narábať s číslami do 10, má osvojené predmatematické predstavy (rozumie pojmom prvý, posledný, väčší, menší, hore, dole, hneď pred, hneď za ...)

POZORNOSŤ

 • ustaľuje sa, predlžuje sa dĺžka trvania koncentrácie pozornosti na zhruba 15-20 minút

REČ

 •  má čistú výslovnosť, vyjadruje sa spisovne
 • pozná nejaké riekanky, pesničky, básničky
 • rozpráva obsah krátkej rozprávky a rozumie jej obsahu
 • vysloví krátke slovo samostatne po hláskach
 • používa správne pomenovania
 • používa vety a súvetia na opis zážitkov

MOTORIKA

 • zvláda cielenú pohybovú aktivitu, vykonáva menej bezúčelných pohybov
 • ovláda svoje motorické správanie, kontroluje sa, kľudne sedí
 • kreslí tak, že línie sú presné a neroztrasené
 • vystrihne jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

KRESBA

 • je schopné obkresliť jednoduchú predlohu
 • nakreslí postavu so všetkými základnými znakmi
 • jeho kresba vernejšie odráža skutočnosť

 

Dôvody vyšetrenia školskej zrelosti

K najčastejším dôvodom na predškolské psychologické vyšetrenie patrí:

 •  podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivita
 •  sťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí, výrazná citová pripútanosť (zväčša k matke), nesamostatnosť, hravosť
 •   hraničný dátum narodenia (jún, júl, august)
 •  mimoriadne nadané deti narodené v septembri, októbri, novembri a decembri, ktorým „zle vychádzajú roky“ a hrozí im automatický odklad o 1 rok
 •  rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, kde je potrebné rozhodnúť, či dieťa ostane v MŠ, pôjde do nultého ročníka ZŠ alebo do špeciálnej ZŠ
 •  zdravotné a iné problémy, ako sú poruchy vývinu reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť), deti predčasne narodené alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou
 • snaha rodičov pomocou vyšetrenia objektívne zhodnotiť danosti dieťaťa (v čom vyniká, v čom je slabšie) a pripraviť ho na vstup do školy
 •   požiadavka niektorých, najmä súkromných, špeciálnych a jazykových ZŠ, aby dieťa takéto vyšetrenie absolvovalo

 

Čo by malo vedieť 6-ročné dieťa

pred vstupom do základnej školy.

 

Sociálna pripravenosť

 • vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobiť sa novému prostrediu, nadviazať kontakt s novými ľuďmi
 • cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich, tešiť sa na školu
 • uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť aby vedelo spolupracovať so spolužiakmi, (aby vo vzťahu k žiakom bolo šetrné k ich výsledkom práce, aby bolo citlivé na súlad a poriadok v triede, nesprávalo sa agresívne k spolužiakom, aktívne sa zúčastňovalo na živote triedy, vedelo hodnotiť kolektívnu prácu spolužiakov, ako aj aby vedelo prijímať hodnotenie, aby malo schopnosť hodnotiť svoje i cudzie správanie a zaujímať postoj k hodnoteniu iných -- veľmi citlivý ukazovateľ úrovne pripravenosti dieťaťa k vstupu do školy zo sociálnej stránky)

 

Hrubá motorika

 • budúci školák by mal vedieť prekonať určitú vzdialenosť
 • behať bez šmatlania
 • preskočiť prekážku, skočiť bez strachu z určitej výšky
 • udržať rovnováhu
 • skákať na jednej nohe, skákať cez švihadlo, zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb
 • hádzať a chytať loptu

 

Jemná motorika a grafomotorika

 • zvládať samostatne osobnú hygienu a samoobslužné stravovacie návyky
 • nakresliť ľudskú postavu, kresliť geometrické tvary, čiaru, slimáka, horný a spodný oblúčik, vlnovku a pod.
 • vedieť obkresľovať, nalepovať, modelovať, maľovať, trhať a baliť
 • navliekať koráliky
 • presne strihať
 • zaviazať si šnúrky na topánkach
 •  právne držať ceruzu a správne sedieť pri stole

 

Jazyk a komunikačné schopnosti

 • mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť
 • plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo príbeh, ktorý si vypočulo
 • odpovedať na otázky, na ktoré sa ho pýtajú

 

Predčíselné predstavy

 • orientácia : vpravo, vľavo, hore, dole, pod, nad, pred , za, prvý, posledný
 • kvantifikátory: veľký, malý, väčší, menší
 • číselný rad
 • sčítanie a odčítanie v obore do 10
 • poznať a pomenovať geometrické tvary

 

Zraková percepcia

 • rozlišovať rovnaké a odlišné obrazce  a to: vertikálne a horizontálne
 • zraková pamäť
 • zraková analýza a syntéza

 

Sluchová percepcia

 • rozoznávať a lokalizovať zvuky
 • diferencovať ich podľa akustickej predlohy
 • vytlieskať v slovách slabiky, určiť ich počet
 • určiť začiatočnú, poslednú a stredovú  hlásku v slove (napr. pes)
 • rozlišovať dĺžku hlásky, jej tvrdosť a mäkkosť
 • reprodukčná schopnosť (zopakovať rytmický motív)
 •  rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo, čučoriedka, mačička, žubrienka, lastovička, lavica a i.)

 

Ako vyzerá „Nezrelosť“.

 

Už vieme, aké vlastnosti má mať dieťa spôsobilé pre školskú dochádzku, ale ako rozpoznáme dieťa, ktoré ešte nie je dostatočne zrelé? Do zoznamu typických prejavov nezrelosti patrí: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií, znížená práceschopnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, musí vynakladať na učenie priveľa námahy, a pritom často zle prospieva, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu, nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení, nedostatky v somatickom vývoji, neurotický povahový vývoj, ranné poškodenie (centrálnej nervovej sústavy) CNS, výrazne podpriemerný intelekt. Ako rodičia si musíme dať pozor, aby sme na dieťa priveľmi "netlačili" a nevyvinuli v ňom rôzne neurotické prejavy ako plačlivosť, vzdor, ohrýzanie nechtov, ceruziek a podobne.

Podobné články

kompletné spravodajstvo