Materská škola v Ražňanoch
dnes je 21. 07. (nedeľa), čas: 06:21, , meniny má: Daniel

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

vložený: 30.04.2013 13:50, , čítaný: 4509x

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Čo je grafomotorika?

Grafomotorika je súbor  psychomotorických činností, ktoré sú vykonávané pri písaní a kreslení. Pri písaní je potrebné vykonávať účelné pohyby, ktoré sú založené na koordinácii oka a ruky. Pri vývoji grafomotoriky sa táto koordinácia zdokonaľuje a umožní dieťaťu spontánny grafický prejav a neskôr i písanie. Dieťa vidí svet okolo seba, dokáže uchopiť písacie náčinie a graficky svet stvárniť.

Dieťa má motiváciu  zaznamenať významné zážitky a dojmy. Kvalita grafického prejavu sa zdokonaľuje a ruka sa pri činnosti uvoľňuje. Dieťa sa učí koncentrovať, aby dokázalo uskutočniť  svoje zámery.

Grafomotorika limituje technickou kvalitu prejavu dieťaťa, vyvíja  sa  individuálne, avšak fyziologicky daným postupom. U detí rovnakého veku sa objavujú približne rovnaké znaky kresby, niekedy s individuálnymi zvláštnosťami, kde vývoj prebieha rýchlejšie alebo pomalšie.

Predpokladom  úspešného osvojenia  písania je, aby si dieťa vytvorilo správne držanie grafického materiálu.  Správne držanie ceruzky je dôležité pre neskoršie plynulé písanie. Pri správnom úchope sa malíček ľahko dotýka papiera, ceruzku dieťa drží tromi prstami – ukazovák vedie pohyb ceruzky dolu, prostredník nahor a palec vedie pohyb ceruzky dopredu. Ceruzka je voľne položená na kožnej riase medzi palcom a ukazovákom. Medzi hrotom ceruzky a prstom by mali byť asi 2 cm. Ak dieťa drží ceruzku príliš nízko, je obmedzený pohyb prstov, ak ju drží vysoko, ceruzka sa veľmi ťažko ovláda.

Grafomotorický vývoj

1-2 roky

Pastelku drží v dlani, experimentuje, strieda ruky. Farbičku  drží až kŕčovite , pohybuje celou rukou. Pohyb vychádza z ramena.

2-3 roky

Farbičku uchopuje už  troma  prstami , niekedy pridáva štvrtý prst na podoprenie. Učí sa kresliť na obmedzenú plochu papiera. Kreslí čiary zvislé a vodorovné.  Dokáže už obkresliť kruh.

3-4 roky

Dokáže kresliť postavu, hlavonožce. Kreslí kruhy, štvorce, trojuholník, ale nedokáže ich  zatiaľ  pomenovať.

4-5 rokov

Kresba postavy s trupom a končatinami. Dieťa vyfarbuje, kresba začína byť bohatšia. Kombinuje rôzne tvary, farby.

5-6 rokov

Kreslí postavu s trupom a všetkými jeho  časťami. Postava je bohatá na detaily. Znázorňuje geometrické tvary a veľké tlačené písmená.

Grafomotorické problémy

Nerozvinutá grafomotorika a problémy v grafomotorických činnostiach bývajú dôvodom pre odklad školskej dochádzky, pretože nedostatky v rozvoji grafomotoriky by mohli predznamenávať problémy pri nácviku písania. Grafomotorické poruchy sa najčastejšie objavujú spolu s horšou koordináciou tela a artikulačných orgánov. Pokiaľ by sa u dieťaťa včas nerozpoznali grafomotorické problémy a prejavili by sa až v škole, u dieťaťa by mohlo dôjsť k vážnym problémom pri jeho snahe o písomné vyjadrovanie.

Okolo piateho roku je potrebné, aby ruka bola už vyhranená a dostatočne uvoľnená.  Dieťa by malo dokázať držať ceruzu pevne v troch prstoch, ale netlačiť na ňu.

Prejavy signalizujúce poruchy grafomotoriky

Ako rizikového predškoláka, u ktorého môžeme predpokladať problémy pri osvojovaní si písania v školskom veku, môžeme orientačne vnímať päť až šesť ročné dieťa s nasledujúcimi problémami:

·         kreslí nerado, alebo kresliť dlhodobo a vytrvalo odmieta úplne,

·         má problémy so správnym držaním ceruzky, nemá fixovaný správny úchop 

          troma prstami, ceruzku drží kŕčovito

·         je bezradné ak má samostatne niečo nakresliť, nevie si vybrať námet, nedokáže   

          ho nakresliť,

·         kreslí hlavonožce, ktoré nezobrazujú telo a detaily postavy,

·         nevie správne obkresliť základné tvary - kruh, štvorec …,

·         nie je schopné postupovať v kreslení podľa slovných alebo názorných inštrukcií 

          a pokynov dospelého,

·         je neobratné v celkovom telesnom pohybe ako aj pri samoobslužných 

          činnostiach,

·         pretrvávajú poruchy vo výslovnosti,

·         nemá vyhranenú lateralitu, pri kreslení si prekladá ceruzku z jednej ruky do 

          druhej,

·         nevie sa dobre orientovať v priestore podľa pokynov (vpravo, vľavo, vpredu, 

          vzadu …),

·         dlhodobo sa u neho prejavujú poruchy pozornosti, neustále sa vrtí, otáča, nevie 

          sa sústrediť

Spracovala : Mgr. Erika Mašľárová

zdroj : http://www.grafomotorika.eu/

 


Podobné články

kompletné spravodajstvo