Materská škola Ražňany

Vážení rodičia, 


z dôvodu  rekonštrukcie školskej jedálne 

 

Vás prosíme, aby ste dodržiavali 


zákaz  vjazdu do areálu MŠ. 

 

                                                       Ďakujeme za pochopenie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

Dieťa do MŠ  potrebuje:

- prezúvky (pevná, príp.zdravotná obuv)
- ramienko (vešiak)
- uterák, zubná kefka, hrebeň
- pyžamo
- plastový pohárik na čaj
- náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)

     


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení rodičia,

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ pri MŠ Ražňany má svoje vlastné telefónne číslo
  0903 606 433.

 
Ak potrebujete svoje dieťa odhlásiť zo stravy, volajte na      uvedené číslo.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodičia,

od 1.1.2016 platí Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (príspevok za MŠ):

- výška príspevku na 1 dieťa : 6,-€ za kalendárny mesiac

príspevok sa uhrádza na bankový účet zriaďovateľa vedený v Prima banke Slovensko, a.s.:

3542669001/5600
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001

do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.


Ak príspevok za MŠ chcete uhradiť na viac ako jeden mesiac (max.do decembra 2017), nahláste počet mesiacov triednej učiteľke.
----------------------------------------------------------