Materská škola Ražňany

       Napíšeme na obláčik prosbu všetkých detí:

Nech slniečko v každom kúte Zeme svieti, 

čistú vodu, zdravé ryby, čisté mestá,

 nech je čistá aj naša ražnianska materská škola.Pri príležitosti   DŇA  ZEME   pozývame rodičov

 

na školskú brigádu- úpravu školského dvora


v piatok 21.4.2017 o 9,30 hod.Bližšie informácie sú na plagáte v šatni v oboch triedach.

                                                                Teší sa celá "škôlka"!    

 

---------------------------------------------------------------------------                        Vážení rodičia,


zápis detí do materskej školy

na šk.rok 2017/2018 


sa uskutoční od 9.5.2017do12.5.2017
 

v čase od 7,00 hod. do 16,30 hod. .


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
si možete stiahnuť zo sekcie dokumenty
alebo vyzdvihnúť  v budove MŠ (I.trieda "Včielky") . 


Prednostne sú prijímané deti v zmysle  § 59 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon):

- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku ,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
------------------------------------------------------------------------------------

Dieťa do MŠ  potrebuje:

- prezúvky (pevná, príp.zdravotná obuv)
- ramienko (vešiak)
- uterák, zubná kefka, hrebeň
- pyžamo
- plastový pohárik na čaj
- náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)

     


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodičia,

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ pri MŠ Ražňany má svoje vlastné telefónne číslo
  0903 606 433.

 
Ak potrebujete svoje dieťa odhlásiť zo stravy, volajte na      uvedené číslo.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodičia,

od 1.1.2016 platí Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (príspevok za MŠ):

- výška príspevku na 1 dieťa : 6,-€ za kalendárny mesiac

príspevok sa uhrádza na bankový účet zriaďovateľa vedený v Prima banke Slovensko, a.s.:

3542669001/5600
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001

do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.


Ak príspevok za MŠ chcete uhradiť na viac ako jeden mesiac (max.do júna 2017), nahláste počet mesiacov triednej učiteľke.
------------------------------------------------------------