Materská škola Ražňany

 

                     Vážení rodičia,

              školské vyučovanie v školskom roku 2016/2017
           sa začína
 5.septembra 2016 - pondelok.
              (Pedagogicko -organizačné pokyny MŠVVaŠ SR)

                  Prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 16,30 hod.
                     Schádzanie detí do MŠ je do 8,15 hod.

                 -------------------------------------------------------------

Pozývame všetkých rodičov na školský aktív ZDRUŽENIA RODIČOV,
ktorý sa uskutoční dňa 13.9.2016 o 16,00 hod.
s týmto programom: 

 • - oboznámenie so Školským poriadkom MŠ Ražňany,
 • - školský vzdelávací program "Zázračný strom poznávania",
 • - denný poriadok dieťaťa MŠ, školské projekty,
 • - plán práce na šk.rok 2016/2017, spolupráca s rodičmi,
 • - voľby výboru ZR,
 • - schválenie príspevkov ZR,
 • - rôzne,
 • - diskusia.

 •                               Účasť rodičov je dôležitá!

 • -------------------------------------------------------------------------------------

  Dieťa do MŠ  potrebuje:

  - prezúvky (pevná, príp.zdravotná obuv)
  - ramienko (vešiak)
  - uterák, zubná kefka, hrebeň
  - pyžamo
  - plastový pohárik na čaj

  - náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)

  Prosíme rodičov, aby všetky veci boli označené menom!!!


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vážení rodičia,

  ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ pri MŠ Ražňany má svoje

  vlastné telefónne číslo   0903 606 433.

   
  Ak potrebujete svoje dieťa odhlásiť zo stravy, volajte na      uvedené číslo.


  -------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodičia,

od 1.1.2016 platí Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (príspevok za MŠ):

- výška príspevku na 1 dieťa : 6,-€ za kalendárny mesiac

príspevok sa uhrádza na bankový účet zriaďovateľa vedený v Prima banke Slovensko, a.s.:

3542669001/5600
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001

do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.


Ak príspevok za MŠ chcete uhradiť na viac ako jeden mesiac (max.do júna 2016), nahláste počet mesiacov triednej učiteľke.
------------------------------------------------------------