Materská škola Ražňany

 Čo nás čaká:22.2.2017-  Karneval

23.2.2017- Sláviček  ---------------------------------------------------------------

 

Pozývame všetkých rodičov na odborný seminár s riaditeľkou CPPPaP v Sabinove
Mgr. Richmanovou Fabišíkovou
dňa 27.2.2017 (pondelok) o 15,45 hod. 
na tému: 
"Príprava dieťaťa na vstup do 1.ročníka ZŠ".

Tešíme sa na vašu účasť.

--------------------------------------------------------


Dieťa do MŠ  potrebuje:

- prezúvky (pevná, príp.zdravotná obuv)
- ramienko (vešiak)
- uterák, zubná kefka, hrebeň
- pyžamo
- plastový pohárik na čaj

- náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)

Prosíme rodičov, aby všetky veci boli označené menom!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodičia,

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ pri MŠ Ražňany má svoje vlastné telefónne číslo
  0903 606 433.

 
Ak potrebujete svoje dieťa odhlásiť zo stravy, volajte na      uvedené číslo.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodičia,

od 1.1.2016 platí Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (príspevok za MŠ):

- výška príspevku na 1 dieťa : 6,-€ za kalendárny mesiac

príspevok sa uhrádza na bankový účet zriaďovateľa vedený v Prima banke Slovensko, a.s.:

3542669001/5600
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001

do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.


Ak príspevok za MŠ chcete uhradiť na viac ako jeden mesiac (max.do júna 2016), nahláste počet mesiacov triednej učiteľke.
------------------------------------------------------------