Materská škola v Ražňanoch
dnes je 26. 05. (utorok), čas: 13:51, , meniny má: Dušan
Aktuality a oznamy
Pokyny upravujúce podmienky prevádzky MŠ

vložené: 25.05.2020
Potvrdenie lekára k žiadosti na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia, 

ak Vaša žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nebola potvrdená detským lekárom, prosím Vás,  aby ste vyplnené  a potvrdené tlačivo - Potvrdenie lekára  doručili do MŠ do 15.06.2020.  

Ďakujem  

Ďalšie prílohy k oznamu:
Potvrdenie lekára k žiadosti na predprimárne vzdelávanie [ PDF 247.27K]

vložené: 17.05.2020
Rozhodnutie ministra školstva o organizácii prijímania detí na predprimárne vzdelávanie a vydanie rozhodnutia

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

     Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020; termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže riaditeľ materskej školy v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť do 30. júna 2020.

     Ak ide o materskú školu v obci, v ktorej sa nachádzajú marginalizované rómske komunity, karantenizované lokality alebo lokality s nariadenou domácou karanténou
a) odporúča sa žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (vytlačené v materskej škole alebo u zriaďovateľa) v spolupráci s pracovníkmi komunitných centier, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, členmi miestnych občianskych poriadkových hliadok alebo príslušníkmi polície či ozbrojených síl rozdistribuovať do dotknutých rodín; v prípade potreby pomôcť aj s ich vyplnením,
b) zriaďovateľ zabezpečí hygienicko-epidemiologické opatrenia, najmä používanie rúšok vrátane jednorazových, hygienických rukavíc, dezinfekčného prostriedku, používanie vlastných pier, vstup do vyhradeného priestoru len po jednom, zachovávanie odstupov minimálne 2 m medzi čakajúcimi.

     Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

     Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať
a) poštou alebo iným bezkontaktným spôsobom (napr. do schránky materskej školy), v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy a s dôrazom na dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení pre zamedzenie šírenia nákazy ochorením COVID-19,
b) elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu,
c) elektronickým formulárom, ak to technické podmienky materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom umožňujú alebo
d) osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch školy alebo zriaďovateľa.

     Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

     Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

     Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

     Riaditeľ materskej školy
a) rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.
b) informuje písomne zriaďovateľa po 15. júli 2020 o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí).

     Odporúča sa, aby zriaďovateľ
a) poskytol na odovzdávanie žiadostí, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie hygienicko-epidemiologických podmienok,priestory obecného úradu, komunitného centra, kultúrneho domu a podobne,
b) poskytol materskej škole podľa miestnych podmienok nevyhnutné ochranné osobné pomôcky v dostatočnom množstve aj pre rodičov,
c) informoval zákonných zástupcov všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami obce o čase a spôsobe podávania žiadostí, a to nielen v štátnom – slovenskom jazyku, ale aj v jazykoch príslušných národnostných menšín,
d) poskytol zákonným zástupcom informácie o prínose absolvovania predprimárneho vzdelávania ich detí v materskej škole a o finančnej podpore štátu na výchovu a vzdelávanie a na stravovanie detí.

     Na termíny a organizáciu prijímania na predprimárne vzdelávanie sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov, rozhodnutí a dokumentu „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia december 2019“ (v prílohe), ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.


Branislav Gröhling
minister

 

Zdroj:https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/ 

 


vložené: 30.04.2020
Oznam

Vážení rodičia, 

v prípade ďalších informácií, dotazov ohľadom  prijímania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápisu do MŠ), prevádzky materskej školy sa môžete informovať u riaditeľky MŠ na t.č. 0903 456 069.vložené: 15.04.2020
Prijímanie Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie - zápis do MŠ

Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 14.04.2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pomáha pri domácom vzdelávaní

    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom.
     „Snažíme sa o to, aby bolo ministerstvo školstva orgánom, ktorý bude oporou pre školy, rodičov a žiakov a bude im nápomocný. Obzvlášť v tejto situácii je to dôležité. Som rád, že  na rôznych frontoch vyvíjame úsilie, aby sme pomohli žiakom aj rodičom. Vieme, že pri žiakoch zo znevýhodneného prostredia školu úplne nahradiť nedokážeme. Ale verím, že aspoň takýmito opatreniami dokážeme čiastočne kompenzovať vzniknutú situáciu,“ hovorí minister školstva Branislav Gröhling.
     Novú formu podpory ponúkol ústav ihneď po zatvorení škôl a zriadil krízové telefónne linky a mailovú komunikáciu pre rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov. Prostredníctvom nich sa môžu pýtať, ako dieťaťu vysvetliť situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19, ale aj ako ho vzdelávať doma, ak ide o dieťa so zmyslovým, zdravotným alebo iným znevýhodnením alebo má špecifické vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia a podobne).
     Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 h do 14.30 h) a taktiež nonstop podpora prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk. Bezplatná telefonická zelená linka 0800 864 833 (pracovné dni od 9.00 do 18.00) je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálnopedagogickú intervenciu.

Zdroj: www.minedu.sk 

vložené: 29.03.2020
Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov a rodičov.

Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy.

To všetko už od dnes nájdete na www.ucimenadialku.sk.

Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. viac https://www.minedu.sk/mimovladne-organizacie-s-ministerstvom-skolstva-pripravili-portal-pre-ziakov-a-rodicov/

Zdroj: www.minedu.sk

vložené: 27.03.2020
Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“

V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne).
     Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah pre materské školy (vrátane obsahu v maďarčine a v angličtine), obsah pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne.

Zdroj: www.minedu.sk

vložené: 27.03.2020
Poradenské call centrum rezortu školstva

Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.
     Vďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách. Pracovníci call centra budú zároveň sumarizovať všetky otázky, na ktoré nevedia momentálne odpovedať, aby ich mohli sprostredkovať kompetentným zamestnancom  rezortu školstva.

Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu.
     So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania pre tieto oblasti:

-     oblasť slovenského jazyka a literatúry,
-     oblasť cudzích jazykov,
-     oblasť matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov,
-     oblasť humanitných predmetov,
-     oblasť vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
-     oblasť predprimárneho vzdelávania,
-     oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín,
-     oblasť učebníc.

Zdroj: www.minedu.sk 

vložené: 27.03.2020
Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30.marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.  

   Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

PRE  MŠ platí:

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Zdroj: www.minedu.sk

vložené: 27.03.2020