Materská škola v Ražňanoch
dnes je 23. 10. (sobota), čas: 23:38, , meniny má: Alojzia
Aktuality a oznamy
Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy počas pandémie ochorenia COVID-19 od 18.10.2021

vložené: 17.10.2021
Európsky týždeň športu v našej MŠ

vložené: 23.09.2021
Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ Ražňany

Zákonný zástupca prihlási žiaka do zariadenia školského stravovania prostredníctvom Zápisného lístka stravníka (podľa §9 ods. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z.), v ktorom svojim podpisom berie zodpovednosť za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy, súhlasí s podmienkami organizácie režimu stravovania v školskej jedálni a s podmienkami úhrady nákladov na stravovanie.

Zápisný lístok treba stiahnuť, vyplniť, podpísať  a doniesť do školskej jedálne v pondelok 30.8.2021 a utorok 31.8.2021 od 7.00 hod. do 14.00 hod., vo štvrtok 2.9.2021 a v piatok 3.9.2021 od 7.00 hod. do 15.00 hod.

 

Tlačivo zápisný lístok stravníka vám  môže poskytnúť materská škola.  


vložené: 30.08.2021
Prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ začína 25.08.2021 (streda) v II.triede (Lienky) s deťmi, ktoré boli vopred nahlásené .

Nový školský rok 2021/2022 ( prevádzka vo všetkých triedach MŠ)  sa začína 

02.09.2021 - štvrtok     v obvyklom režime od 6,30 hod. do 16,30 hod. vložené: 23.08.2021
OZNAM podmienok vstupu do MŠ

vložené: 19.08.2021
Dieťa do MŠ potrebuje

DIEŤA  DO  MŠ  POTREBUJE:


 • Prezúvky (pevná, prípadne zdravotná obuv) 
 • Vešiak
 • Hrebeň
 • Pyžamo
 • Plastový pohárik na čaj, vodu  (najlepšie s uškom)
 • Náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)


VŠETKO  OZNAČIŤ  MENOM !!!!!

vložené: 19.08.2021
Pozvánka na aktív ZDRUŽENIA RODIČOV

vložené: 19.08.2021
Podmienky upravujúce prevádzku a vnútorný režim MŠ v školskom roku 2021/2022

ZÁKLADNÉ  PODMIENKY UPRAVUJÚCE PREVÁDZKU MŠ v šk.roku 2021/2022

1.Nástup detí je v čase od 6,30 do 8,00 hod. a vyberanie detí od 15,00 do 16,30 hod., pri poldennej dochádzke od 12,15 do 12,30 hod. bude prebiehať za sprísnených hygienických opatrení.

2. Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

3.Rodič a dieťa  sú povinní  dezinfikovať si  ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vstupnej chodbe budovy. 

4.Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy v  priestoroch materskej školy sa minimalizuje na nevyhnutné minimum. 

5. Sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra.  Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, s  meraním telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra, ktorú nezaznamenáva a nespracováva.

6. Dieťa si pred vstupom do triedy pod dozorom učiteľky umyje ruky bežným spôsobom    a utrie do papierovej utierky.  


Povinnosti rodiča

· Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

· Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022.

· Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.

· Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie  zákonného zástupcu o bezpríznakovosti.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky vrátane) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezpríznakovosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho

prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy- nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok a jedla z domáceho prostredia do materskej školy je prísne zakázané. 

 • Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa  po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 nebudú  používať.

 · V prípade, že u dieťaťa je potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo osobe s ním žijúcej v spoločnej domácnosti  nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľka MŠ alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania/pobytu dieťaťa v MŠ alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby starostlivosti o dieťa rodič môže čerpať dovolenku alebo dohodnúť sa so zamestnávateľom na práci z domu.

vložené: 19.08.2021
INFORMÁCIA o poskytovaní dotácií na stravu !

Vážení rodičia,

od nového školského roku 2021/2022 prináša zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html

zmeny v poskytovaní dotácií na stravu , a to nasledovne:

pre všetkých zákonných zástupcov:

 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),


pre zákonných zástupcov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie:

 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu[1](ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením – viď príloha.

 

Prosíme tých zákonných zástupcov (rodičov), ktorých sa to týka –

 • sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi,
 • ak je príjem v domácnosti najviac vo výške životného minima,
 • ak si ani jeden rodič neuplatňuje na dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia


aby do 30.07.2021 písomné podklady (potvrdenie o príjme, potvrdenie, že ste poberateľmi dávky v hmotnej núdzi,  príp. čestné vyhlásenie,...)

doniesli na Obecný úrad v Ražňanoch.


Termín je záväzný, po nepredložení dokladov po tomto termíne stráca zákonný zástupca nárok na dotáciu na stravu.

                                             

 vložené: 12.07.2021
OZNAM O PREVZATÍ ROZHODNUTIA

Riaditeľka materskej školy  oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podávali Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2021/2022, že Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžu  vyzdvihnúť v utorok 08.06.2021  v čase od 8,00 hod.do 16,30 hod. a v stredu 09.06.2021 od 10,00 hod. do 16,30 hod.  v materskej škole (žltá budova, trieda „Lienky“) .

Rozhodnutie musia prevziať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

vložené: 03.06.2021